2018
 • AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Se case

  View case

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF SYDHAVN

  image_pdfimage_print

  Projektet omhandlede renovering og udvikling af området omkring Sydhavn på Aabenraa Havn, så området fik en mere tidssvarende funktion.
  De eksisterende konstruktioner på nordkajen og pierspidsen er totalrenoverede og har i dag bl.a. funktion som højvandssikring. Området på sydsiden af bassinet og selve havnebassinet er omdannet for at skabe rammerne for nye anvendelsesformål. Dette er sikret ved en landindvinding på ca. 4.200
  m2.

  Fakta om projektet
  • Etablering af højvandssikring
  • Landindvinding på 4.200 m2 med belægning af granitskærver
  • 400 meter stenskråninger
  • 220 meter betonstøttemure
  • 60 meter ny forankret stålspuns
  • 7.200 m2 ny asfaltbelægning
  • Nedbrydning af eksisterende bygninger i bagarealet
  • Etablering af 123 meter flydebroer med y-bomme
  • Meget bløde jordbundsforhold

  Kunde
  Aabenraa Havn
  Periode
  2017 – 2018
  Anlægssum
  20 mio. kr. ekskl. moms

  2018
 • HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

  Se case

  View case

  HIRTSHALS HAVN, ETABLERING AF BUNDSIKRING I FÆRGELEJE 1

  image_pdfimage_print

  Projektet omhandlede etablering af bundsikring i færgeleje 1, som besejles af ColorLine.
  Besejling af kajen frem til nu har medført, at der er opstået større vanddybde end hvad færgelejet er dimensioneret til.
  I forbindelse med etablering af bundsikringen er der foretaget opfyldning til kote -9,0, med en omkringliggende stenskråning designet for den påvirkning, som skibets truster medfører.
  Opfyldningsområdet er efterfølgende afsluttet med en 0,5 m tyk betonplade. En af udfordringerne ved projektet var, at projektet skulle udføres over en periode på kun 8 døgn, mens færgen var i dok.
  A1 Consult har forestået detailprojektering og kontrahering samt forestået tilsyn og byggeledelse på entreprisen.

  Fakta om projektet
  • Etablering af bundsikring
  • Udlægning af 2.500 m3 opfyldningsmaterialer
  • Udlægning af 3.500 m3 filter- og dæksten
  • Udstøbning af 850 m3 betonplade
  • Udførelsesperioden på 8 dage

  Kunde
  Hirtshals Havn
  Periode
  2018
  Anlægssum
  3 mio. kr. ekskl. moms

  2018
2017
 • HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  KUNDE: Horsens Kommune
  Customer: Horsens Kommune

  Se case

  View case

  HORSENS KOMMUNE, RENOVERING AF HORSENS INDERHAVN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult forestår projektering og udbud af alle konstruktioner, herunder bl.a. trækonstruktioner, stenskråninger, spuns, belægninger samt afvanding.
  Nordre kaj – 145 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, udlægning af bundsikring, pullerter, belægning, afvanding samt friholderværk.
  Havnetrekanten – forstøbning af CN-kaj, in-situstøbte støttemure, betonramper, promenader, 150 meter stenskråning, 150 meter pælebåret bådebro og 15 meter forankret kaj.
  Sønder kaj – 170 meter forankret kaj, nedbrydning af betonoverbygning, pullerter, belægning, afvanding samt friholderværk.

  A1 Consult forestår udbud i hovedentreprise, og fører tilsyn i udbudsførelsen frem til entreprenørens overdragelse af projektet i medio 2017.

  Fakta om projektet
  • 110 m forstøbning af CN-kaj
  • 150 m pælefunderet bådebro
  • 150 m stenskråning
  • 330 m forankret kajvægge
  • 150 m betonstøttemure
  • 460 m2 promenader i beton
  • 6000 m2 belægninger
  • 6000 m2 afvanding
  • 1500 m2 bundsikring

  Kunde
  Horsens Kommune
  Periode
  2015 – 2017
  Anlægssum
  22 mio. kr. ekskl. moms

  2017
 • AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Se case

  View case

  AABENRAA HAVN, RENOVERING AF NYHAVN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult forestår projektering og udbud af 500 m kaj.
  Den nye kaj er projekteret til at kunne optage 10 ton/m2 med vanddybde fra -6,5 m til -11 m og med forskellige skibe langs kajstrækningen. Renoveringen udføres, så kajen anløbes i dele af udførselsperioden, under hensyn til aktiviteter der ikke kan flyttes til andre kajstrækninger. Projektet udbydes i hovedentreprise.

  A1 Consults rådgiveropgave:
  • Skitseprojekt og anlægsoverslag
  • Myndighedstilladelser
  • Detailprojektering af kajindfatninger og aflastningsplade
  • Detailprojektering af fender- og pullertfundamenter samt afvandingssystem og belægninger
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud i hovedentreprise og tilbudsvurdering
  • Opdatering af projektøkonomi
  • Tilsyn med udførelsen frem til aflevering

  Fakta om projektet
  • 500 m kaj
  • 10 ton/m2 i belastning
  • Fendere til skibe med deplacement på 65.000 ton
  • 100 ton pullert

  Kunde
  Aabenraa Havn
  Periode
  2015 – 2017
  Anlægssum
  35 mio. kr. ekskl. moms

 • RANDERS HAVN, NY VEJ

  Se case

  View case

  RANDERS HAVN, NY VEJ

  image_pdfimage_print

  I forbindelse med Randers Havns fremtidige udflytning mod øst ønsker Randers Havn, at etablere en ny vej, som forbinder Tronholmen med Kristrup Engvej.
  A1 Consult har indledningsvist forestået arbejdet med at fastlægge den overordnede geometri for vejforløbet, som danner grundlag for den fastsatte anlægsøkonomi.
  Jordbundsforholdene i vejtracéet er præget af store jordlag af sætningsfølsomme jordaflejringer i form af gytje. I forbindelse med etableringen af vejdæmningen må der derfor forventes sætninger på mellem 1 á 5 m, hvor de største sætninger vil opstå midtvejs mellem Kristrup Engvej og Tronholmen.

  A1 Consult forestår monitorering af sætninger i hele forløbet. Når sætningsforløbet er afsluttet, er det muligt at etablere de færdige belægninger.
  A1 Consult forestår al projektering og forestår desuden udbud, licitation og kontrahering.

  Fakta om projektet
  • Etablering af ca. 1.000 lbm vej
  • Udarbejdelse af skilteplan
  • Monitorering af sætninger

  Kunde
  Randers Havn
  Periode
  2017 – 2019
  Anlægssum
  Afventer afslutning af detailprojekt

  2017
 • RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

  Se case

  View case

  RINGKØBING, SANDPLADSEN I SØNDERVIG

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har i samarbejde med G&P Arkitekter projekteret Sandpladsen i Søndervig, hvorved pladsen er omdannet fra en traditionel parkeringsplads til et attraktivt sted der indbyder til ophold.
  A1 Consult har forestået de ingeniørmæssige beregninger og optegninger af træinddækningen, betonelementer, pladsstøbt beton, siddeplint, belægninger, afvanding af pladsen og kabelomlægning. Pladsen består af en træinddækket oval sideplint, der kan danne ramme om rekreative aktiviteter f.eks. volleyball eller mini-koncerter. Der er etableret en række kunstige klitter som en del af området for at skabe sammenhæng til det nærtliggende Vesterhav.
  Pladsen er udlagt med ny flisebelægning, der i en del af området også håndterer lastbiltrafik.

  Fakta om projektet
  • 24 x 18 m oval siddeplint
  • 4 kunstige klitter med støttemure
  • 30 m solbænk på støttemur
  • Flisebelægning til lastbiltrafik

  Kunde
  Ringkøbing Kommune
  Periode
  2016 – 2017
  Anlægssum
  3,5 mio. kr. ekskl. moms

  2017
 • SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

  KUNDE: KALUNDBORG KOMMUNE
  Customer: KALUNDBORG KOMMUNE

  Se case

  View case

  SEJERØ HAVN, RENOVERING AF VESTMOLEN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har forestået projektering og udbud af renovering af 200 m mole og kaj. Kajen er renoveret så den fremstår som en indbydende del af havn til fritidssejlere, med promenade, træinddækning, fremføring af vand og el samt gode fortøjningsmuligheder.
  Kajen er udført som en forankret stålspuns, der efterfølgende er inddækket med tropisk træ ud mod havnen. Promenaden er udført som en betonoverflade. Ydermolen er forstærket med større sten og forhøjet således at havnen kan modstå større bølger. Stenene støtter op mod en bølgeskærm der reducerer mængden af bølgesprøjt ind i havnen. Kajgaden er udført med asfaltbelægning og linjedræn, der sikrer en effektivt afvanding af kajen og medfører at kajgaden fremstår som en samlet flade.

  Fakta om projektet
  • Der er sat 6000 franske skruer i fendertømmeret
  • Molen er projekteret på baggrund af stormene “Allan” og “Bodil”
  • Kajen har en forventet levetid på minimum 50 år

  Kunde
  Kalundborg Kommune
  Periode
  2014 – 2017
  Anlægssum
  Ca. 10 mio. kr. ekskl. moms

  2017
 • HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

  Se case

  View case

  HORSENS KOMMUNE. ETABLERING AF SERVICEKAJ

  image_pdfimage_print

  Projektet omhandlede etablering af en ny servicekaj for Horsens Kommune, da den eksisterende servicekaj var under afvikling. De eksisterende konstruktioner bestod af en blanding af pæleindfatninger og bådebroer. Konstruktionerne var ikke længere tidssvarende.
  A1 Consult har udarbejdet detailprojekt, udbud, licitation og kontrahering samt forestået tilsyn.
  De nye konstruktioner er udført som forankrede stålspunsvægge, etableret i kote +1,8 af hensyn til klimasikring. Ved den vestlige afgrænsning er der etableret et større slæbested. Den nye kajvæg er rykket ud, så den flugter med tankskibspieren mod øst, hvorved bagarealet er udvidet med ca. 800 m2.
  Kajvæggen er afsluttet med en azobébeklædning.
  Projektet indeholder ligeledes 60 m bådebro, en ny havnekran samt et nyt tankanlæg til diesel.

  Fakta om projektet
  • Etablering af højvandssikring
  • Landindvinding på 800 m2 med belægning af knust beton
  • 130 meter forankret stålspuns
  • 30 meter betonstøttemure
  • 2 aflastningsplader for bådeoptag
  • 60 meter pælefunderede broer
  • Nedbrydning af eksisterende slæbested og spilhus i bagarealet
  • Opfyldning og fundering i bløde jordbundsforhold

  Kunde
  Horsens Kommune
  Periode
  2016 – 2017
  Anlægssum
  10 mio. kr. ekskl. moms

  2017
 • LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

  Se case

  View case

  LEMVIG HAVN, KLIMATILPASNING

  image_pdfimage_print

  En fremtidssikret klimaløsning, der går hånd i hånd med en ny flot promenade langs hele Østhavnen i Lemvig.
  En beddingstrappe, der går helt ned til vandet – med huller til krabbefiskeri, en vidensscene til foredrag, udkigsmøbler og plateauer m.m. Samtidig bevares de erhvervsmæssige aktiviteter og livet omkring beddingen. Det er hovedelementerne i klimasikring og udvikling af Østhavnen i Lemvig.

  A1 Consult, herunder Ulrik Max Jørgensen, har været fagdommer i hele udbudsfasen samt forhandlingsforløbet frem til kontraktindgåelsen med det vindende projektteam. Arbejdet er udført i et tæt samarbejde med Lemvig Kommune og Realdania.
  I udførelsesfasen udfører totalentreprenøren projektet i tæt samarbejde med dennes arkitekt og rådgivende ingeniør.

  A1 Consult er i denne fase tilknyttet som bygherrerådgiver for Lemvig Kommune og deltager i de løbende byggemøder samt sikre, at projektet udføres iht. indgået kontrakt mht. tid og anlægsøkonomi. A1 Consult varetager ligeledes en række opgaver for Lemvig Kommune og Lemvig Spildevand.

  Fakta om projektet
  • Etablering af en højvandsmur inkl. porte
  • Etablering af flere træplateauer og promenader
  • Svingbro over det eksisterende beddingsanlæg
  • Rekreative elementer som bænke, skabe til kajakopbevaring m.m.
  • Belysningsprojekt der binder området sammen
  • Grønt område der etableres på bagsiden af højvandmuren

  Kunde
  Lemvig Kommune
  Periode
  2017 – 2018
  Anlægssum
  22 mio. kr. ekskl. moms

  2017
2016
 • HORSENS HAVN, HAVNESIKRING

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Se case

  View case

  HORSENS HAVN, HAVNESIKRING

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har i samarbejde med Horsens Havn siden 2007 varetaget alt arbejde omkring havnesikring på Horsens Havn.
  Herunder sårbarhedsvurderinger, sikringsplaner, kurser med fokus på uddannelse af havnens personale samt afholdelse af en række øvelser iht. ISPS-kodens krav.
  A1 Consult har forstået udbud på etablering af et port- og overvågningssystem iht. sikringsplanens oplistede krav.
  Der er i Horsens Havn etableret automatiske foldeporte med indkørselsbredder på 8,5 meter. Portene er forsynet med dagog natkameraer samt et moderne adgangskontrolsystem.
  PTZ-kameraer på udvalgte steder på havnen sikrer, at havnevagten til en hver tid kan overvåge alle kajstrækninger.

  Fakta om projektet
  • Udarbejde af sårbarhedsvurderinger
  • Udarbejdelse af sikringsplaner
  • Kurser, uddannelse af havnens personale
  • Automatiske foldeporte
  • Adgangskontrol system
  • Videoovervågning af hele havnen

  Kunde
  Horsens Havn
  Periode
  2007 – 2016
  Anlægssum
  1,3 mio. kr. ekskl. moms

  2016
 • JUELSMINDE HAVN & MARINA, HAVNEKRAN

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, HAVNEKRAN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult forestår projektering af kranfundament og anløbsbro for ny havnekran for Juelsminde Havn & Marina.
  Den nye kran er projekteret til at kunne løfte 30 ton, og kranen er funderet på en monopæl. Pælen er rammet i havnebassinet for ikke at have indvirkning på eksisterende konstruktioner.
  Ud mod havnebassinet etableres en pælebåret anløbsbro, så både op til 15 meter kan anløbe den.

  Fakta om projektet
  • Kranfundament, monopæl ø1200 mm
  • Løftekapacitet 30 ton
  • 25 m pælefunderet anløbsbro

  Kunde
  Juelsminde Havn & Marina
  Periode
  2015 – 2016
  Anlægssum
  2,0 mio. kr. ekskl. moms

 • SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  KUNDE: Arkil A/S
  Customer: Arkil A/S

  Se case

  View case

  SKOVSHOVED HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering og udvidelse af Skovshoved Havn.
  Totalentreprisen indeholder etablering af 325 bådpladser med pælefunderede træbroer. Der etableres ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres som forankrede stålspuns. Det eksisterende bagareal udvides med yderligere 30.000 m2 for at skabe plads til bl.a. ny fiskerestaurant, parkeringsplader m.m.
  Endvidere etableres et nyt kajakpoloanlæg, en 50 meter svømmebane samt nye isætningsramper, udsigtsplatforme, badebroer m.m.

  A1 Consult står for design af alle konstruktioner i forbindelse med havneudvidelsen, herunder bl.a. stenskråninger, moler, molehoveder, offshore bølgebryder, kajanlæg, træbroer, slæbesteder, bagarealer mm.

  Fakta om projektet
  • Største lystbådehavnsudvidelse i nyere tid
  • 325 nye bådepladser
  • 700 m stålspunsindfatninger
  • 1000 m pælefunderede træbroer
  • 1400 m stenmoler
  • 1500 m betonstøttemure, bølgeskærme og -plantekasser
  • 3 slæbesteder
  • 30.000 m2 bagareal inkl. afvanding og belægning

  Kunde
  Arkil A/S
  Periode
  2014 – 2016
  Anlægssum
  145 mio. kr. ekskl. moms

 • ØSTERILD, FUNDAMENT FOR 6 MW PROTOTYPEMØLLE

  KUNDE: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles
  Customer: EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles

  Se case

  View case

  ØSTERILD, FUNDAMENT FOR 6 MW PROTOTYPEMØLLE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult er bygherrerådgiver for EDF i forbindelse med opførelsen af et nyt fundament for en af verdens største prototypevindmøller. Fundamentet er i beton med en slapt armeret bundplade, og møllen monteres med et standardtårn. Fundamentstypen er valgt for at simulere de betingelser, fremtidige møller vil opleve på havet.
  A1 Consult rådgiver EDF med henblik på danske forhold og har tilsyn på pladsen på vegne af bygherren:
  • Designforudsætninger
  • Skitseprojekter fra to forskellige entreprenører
  • Tekniske udbudsbetingelser i forhold til danske og vindmøllespecifikke krav
  • Tilbudsvurdering og rådgivning (kontrahering)
  • Varetager alle myndighedsforhold og koordinering med testcenter Østerild
  • Tilsyn på pladsen og kvalitetssikring
  • Sikkerhedskoordinering

  Fakta om projektet
  • 1.000 m3 beton i bundplade og skaft
  • 125 ton stål
  • 13 forspændte kabler
  • 20 m høj betonsektion
  • 24 m bundplade i diameter

  Kunde
  EDF EN Osterild ApS, EDF Energies Nouvelles
  Periode
  2014 – 2016
  Anlægssum
  Anlægssummen er fortrolig

 • SAMSØ KOMMUNE, SÆLVIG OG HOU, DUC D’ ALBE

  Se case

  View case

  SAMSØ KOMMUNE, SÆLVIG OG HOU, DUC D’ ALBE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har forestået design og udbud af duc d’alber til Hou og Sælvig Færgehavne. Duc d’alberne forlænger færgelejet så Samsø Rederis færge MF Prinsesse Isabella får nemmere ved at lægge til, særligt i dårligt vejr.
  Duc d’alberne består af nedrammede spunsjern i en spunscelle, der efterfølgende er fyldt med sand. Rundt om spunsjernene er der udstøbt en betonoverbygning, hvorpå der er monteret en kraftig fender til færgen.

  Fakta om projektet
  • Duc d’alberne er designet specifikt til MF Prinsesse Isabella
  • Duc d’alberne kan klare anløb med 1 knob
  • I Sælvig er der monteret en 50 t pullert i toppen til stormfortøjning
  • I Hou erstatter duc d’alben det tidligere molehoved i havnen
  • Spunsjernene er rammet 10 m ned i havbunden.

  Kunde
  Samsø Kommune
  Periode
  2016
  Anlægssum
  5 mio. kr.

  2016
 • NORDIC SEAPLANES

  Se case

  View case

  NORDIC SEAPLANES

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har i et tæt samarbejde hjulpet ejerkredsen af Nordic Seaplanes med at etablere deres to lufthavne på vandet i hhv. Miljøhavnen i Aarhus Havn og ved Nordre Toldbod i Københavns Havn.
  A1 Consult har leveret rådgivning og dokumentation vedrørende etablering af landgangsplatforme til Nordic Seaplanes.
  A1 Consult har ligeledes assisteret med myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af flyets telthangar.

  Fakta om projektet
  • Landgangsplatforme er udført i en simpel trækonstruktion med flydeelementer
  • Ruten er Danmarks første vandflyverrute
  • Rejsetid fra Aarhus til København er på 45 minutter

  Kunde
  Nordic Seaplanes
  Periode
  2015 – 2016
  Anlægssum
  Fortrolig

  2016
 • MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  Se case

  View case

  MASNEDØ, HAVNEUDVIDELSE

  image_pdfimage_print

  Udformning af alternativt havnelayout.
  A1 Consult har på vegne af grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune forestået udarbejdelsen af et alternativt havnelayout ifm. den kommende havneudvidelse. Formålet med det alternative havnelayout er at udarbejde et ligeværdigt forslag ift. masterplanen, hvor beboerne i de havnenære områder tilgodeses.
  Det alternative forslag er medtaget i planprocessen sammen med masterplanforslaget, og Vordingborg Kommune har overfor Trafikstyrelsen anbefalet, at det alternative forslag indarbejdes på lige vilkår i VVM-redegørelsen.
  Det alternative havnelayout er fastlagt ud fra de funktionskrav der er gældende for masterplanforslaget. Hertil kommer en række overvejelser omkring bølge- og strømforhold, besejling, støjemission og anlægsøkonomi.

  Fakta om projektet
  • Udformning af havnelayout for hhv. 150m og 200m skibe
  • Vurdering af uddybningsmængder på masterplanforslaget samt det alternative forslag
  • Vurdering af kapacitet på nærliggende klappladser

  Kunde
  Grundejerforeninger på Ore samt Vordingborg Kommune
  Periode
  2016
  Anlægssum
  70 mio. kr.

  2016
 • GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

  Se case

  View case

  GL. SKAGEN, KYSTSIKRING

  image_pdfimage_print

  Detailprojektering af høfder og skråningsbeskyttelse.
  Vesterhavets kraftige erodering af stranden ved Gl. Skagen og nedbrydning af eksisterende høfder fra 1950erne har medført behov for ny kystsikring. Skråningsbeskyttelsen udgøres af skråningsbeskyttelse med sten og nye kraftigere stenhøfder end de eksisterende. Desuden skal der udføres sandfodring for at kompensere for den sandstrøm som høfderne vil stoppe ind til at strækningerne mellem de nye høfder er fyldt op.
  Høfderne er designet under hensyntagen til højvande og forventede vandstandsstigninger som følge af klimaændringer.

  Fakta om projektet
  • 18 høfder renoveret
  • 7 nye høfder opføres
  • 40.000m2 sandfodring
  • 1400 m stenmoler
  • Skråningbeskyttelse udført ved nordlig afslutning

  Kunde
  Frederikshavn Kommune
  Periode
  2013 – 2018
  Anlægssum
  Afhænger af godkendte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter

  2016
2015
 • FREDERIKSHAVN HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  KUNDE: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S
  Customer: Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S

  Se case

  View case

  FREDERIKSHAVN HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  image_pdfimage_print

  På baggrund af udbuddet for Frederikshavn Havn har A1 Consult forestået et optimeringsarbejde for Van Oord og CG Jensen.
  Arbejdet er foretaget med henblik på at reducere tilbudssummen inden for de rammer, Frederikshavn Havn har opstillet. Rådgivningen indeholder optimering af moler, molehoveder, fenderkonstruktioner og kajindfatninger.
  Vurderinger af jordbundsforholdene og optimering af designparametrene for jordstyrkerne foretages i samarbejde med Geo. Der opnås væsentlige besparelser ved detaljeret redesign, der var indtænkt i den udvidede havn, herunder kajstrækninger, opfyldningsarealer, svajebassin og indsejling.

  A1 Consult udfører arbejdet i tæt samarbejde med underrådgivere og entreprenører for at finde en løsning, der er den mest velegnede til udførelse.

  Fakta om projektet
  • 30 % reduktion i tilbudssummen
  • 600 m kaj
  • 30.000 m2 adkomstområde
  • 300.000 m2 bagland
  • 11 m vanddybde

  Kunde
  Van Oord Dredging and Marine Contractors bv CG Jensen A/S
  Periode
  2014 – 2015
  Anlægssum
  Ca. 600 mio. kr. ekskl. moms

  2015
 • SAMSØ KOMMUNE, HOU-SÆLVIG FÆRGELEJER

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  Se case

  View case

  SAMSØ KOMMUNE, HOU-SÆLVIG FÆRGELEJER

  image_pdfimage_print

  A1 Consult forestår projekteringen og udbud af ombygningen af færgelejerne, for den nye færge “Prinsesse Isabella”.
  Den nye færge er 10 m længere og med et væsentligt større deplacement, hvilket nødvendiggør, at fendere, fenderfundamenter og anslag skal opgraderes. Af hensyn til fremtidig reservesejlads er broklappen designet med et dækningsområde og geometri, der muliggør anløb af reservefærgen.

  A1 Consult udbyder projektet i hovedentreprise og fører tilsyn med ombygningsprojektet, herunder etableringen af et midlertidigt leje, der bliver anvendt under ombygningen af hovedlejerne.

  Fakta om projektet
  • Arbejdet foregår i Hou og Sælvig samtidigt
  • 4 forstærkede fenderfundamenter i hver havn
  • Den nye færge er 100 m lang
  • Færgen kan anvende LNG som drivmiddel

  Kunde
  Samsø Kommune
  Periode
  2013 – 2015
  Anlægssum
  25 mio. kr. ekskl. moms

 • AABENRAA HAVN, MASTERPLAN 2015-2035

  KUNDE: Aabenraa Havn
  Customer: Aabenraa Havn

  Se case

  View case

  AABENRAA HAVN, MASTERPLAN 2015-2035

  image_pdfimage_print

  Udviklingsplanens formål er at anvise muligheder for udbygning samt at opstille grundlaget for en kvalificeret beslutning om hvilket spor, der fremover skal følges i Aabenraa Havns udvikling.
  Planen skal ses som et overordnet idékatalog over løsninger, der kan anvendes af havnens bestyrelse for beslutninger omkring havnens udvikling i de kommende 20 år.
  I udviklingsplanen er der inddraget en vurdering af last fra vinger, naceller osv. samt optimale tilkørselsforhold til og fra havnen.
  Aabenraa Havns nuværende kunder i bagarealet er inddraget for at fastlægge, hvilke ønsker kunderne har til de fremtidige havnearealer.

  Fakta om projektet
  • Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan
  • Udbygningsmuligheder
  • Fremtidige hensyn
  • Rentabilitetsberegninger
  • Udviklingsplan 2015-2035

  Kunde
  Aabenraa Havn
  Periode
  2014 – 2015
  Anlægssum
  Udviklingsplanens anlægssummer er fortrolige

 • SAMSØ KOMMUNE, BALLEN FÆRGEHAVN

  KUNDE: Samsø Kommune
  Customer: Samsø Kommune

  Se case

  View case

  SAMSØ KOMMUNE, BALLEN FÆRGEHAVN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult står for bygherrerådgivningsopgaven i forbindelse med etablering af den nye Ballen Færgehavn, og entreprisen bliver udbudt i totalentreprise.
  Totalrådgivningen omfatter udarbejdelse af forprojekt, forundersøgelser, myndigheder (VVM), EU-udbud, licitation, udførelse, byggeledelse, tilsyn, aflevering samt 1 og 5-års gennemgang.

  I overskrifter:
  • Forprojekt inkl. anlægsoverslag og tidsplan
  • Geoteknik, pejlinger, nivellement og myndighedsansøgninger
  • Besejlingsimulering, bølger, strøm og sedimenttransport i forhold til udformning af havnen m.m.
  • Stenmoler, spunsindfatninger, uddybnings- og opfyldningsarbejder samt belægninger
  • Løbende opdatering af anlægsøkonomi og tidsplan

  Fakta om projektet
  • 600 m stenmole med molehoveder
  • 5,5 m vanddybde i indsejling og havnebassin
  • 85 m spunsvægsindfatninger
  • 28.000 m2 bagland
  • 250 m tilslutningsvej

  Kunde
  Samsø Kommune
  Periode
  Primo 2012 til Primo 2015
  Anlægssum
  65 mio. kr. ekskl. moms

 • HORSENS HAVN, MILJØDEPOTER

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Se case

  View case

  HORSENS HAVN, MILJØDEPOTER

  image_pdfimage_print

  Horsens Havn har etableret et miljødepot til deponering af forurenede materialer fra oprensning af sejlrenden samt Havnens bassiner. Bassinet tillader desuden deponering af lettere forurenet jord. A1 Consult har i størstedelen af forløbet varetaget rollen som bygherrerådgiver for Horsens
  Havn, og har forestået etablering og myndighedsbehandling af anlægget.
  Bassinet dækker et område på 65.000 m2, og området vil i fremtiden finde anvendelse til den videre udvidelse af Horsens Havn.

  A1 Consult har foruden forestået projektering, udbud og tilsyn på et påkrævet overløbsbygværk for indspulingsbassinet. A1 Consult har afslutningsvis forestået myndighedsbehandling vedr. lukning og slutafdækning af miljødepoterne.

  Fakta om projektet
  • Etablering af 65.000 m2 indspulingsbassin
  • Etablering af overløbsbygværk
  • Lukning og slutafdækning af miljødepoter

  Kunde
  Horsens Havn
  Periode
  2007 – 2011, etablering af miljødepoter
  2015 – 2016, lukning og slutafdækning af miljødepoter
  Anlægssum
  7 mio. kr. ekskl. moms

 • HVIDBJERG STRAND PIER OG VESTERHAVSBAD

  KUNDE: Arkil Fundering og Vandbygning
  Customer: Arkil Fundering og Vandbygning

  Se case

  View case

  HVIDBJERG STRAND PIER OG VESTERHAVSBAD

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har udført totalrådgivning for Arkil ved etableringen af Vesterhavets eneste badebro. Totalentreprisen indeholder 100 meter badebro, der er etableret ved Hvidbjerg
  Strand nær Blåvands Huk. Broen står på stålpæle, der er vibreret ned i havbunden. Mellem hvert sæt af pæle, er der en stålramme der bærer trædækket. Broen slutter med en badeplatform, hvorfra der er adgang til vandet fra badestiger.
  A1 Consult har foretaget beregninger på påvirkning fra Vesterhavets store kræfter fra is, strøm og bølger. Herudover har A1 Consult designet broens bærende system, pælefunderingen, samt detaljer omkring rækværk og badeplatformen.

  Fakta om projektet
  • Danmarks eneste badebro ved Vesterhavet på 100 meter
  • Tidevandet skifter med op mod 2 meter dagligt, og kan nå helt op til 4 meter over dagligt vande
  • Badeplatformen er designet til at modstå betydelige kræfter fra bølgerne og står dagligt under vand

  Kunde
  Arkil Fundering og Vandbygning
  Periode
  2015
  Anlægssum
  3 mio. kr. ekskl. moms

 • KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Se case

  View case

  KALUNDBORG KOMMUNE, RENOVERING AF RØSNÆS HAVN

  image_pdfimage_print

  Renoveringen af Røsnæs Havn opdeles i 2 projekter, hvor det første projekt vedrørende renovering af inderhavnen samt forstærkning af vest- og nordmolen. Det andet projekt vedrørende ”Røsnæs Rundt”, hvor Røsnæs Havn tilføres et rekreativt formål.

  A1 Consult har for Kalundborg Kommune forestået detailprojektering og tilsyn vedrørende hele projektet. Molen er forhøjet til kote +3,4, og kajerne i inderhavnen er etableret som forankrede stålspunsvægge. Langs den udvendige sydvestlige del af havnen, er der etableret en lavtstående spunsvæg, med overliggende armeret betondæk. Betondækket er afsluttet med trædæk i egetræ som slutter op mod det nye aktivitetshus.

  Fakta om projektet
  • Forstærkning af mole, 100 meter
  • Nye stålspuns i inderhavnen, 80 meter
  • Nye spunsvægge på udvendig side af havn, 50 meter
  • Ny stenskråning mod syd, 26 meter
  • Betonrampe i stenskråning, 26 meter ved aktivitetshus

  Kunde
  Kalundborg Kommune
  Periode
  2014 – 2015
  Anlægssum
  8 mio. kr. ekskl. moms

 • NÆSTVED HAVN, KARREBÆKSMINDEKAJEN

  KUNDE: Næstved Havn
  Customer: Næstved Havn

  Se case

  View case

  NÆSTVED HAVN, KARREBÆKSMINDEKAJEN

  image_pdfimage_print

  Næstved Havn ønsker at renovere den eksisterende kajvæg i Karrebæksminde, da stabiliteten af denne vurderes kritisk.
  Entreprisen består i at etablere 235 meter ny spunskaj foran en eksisterende kajstrækning. Kajen etableres med en vanddybde på 7,0 meter. Indfatningen udføres som forankret stålspunsvæg, hvor forankring udføres med ankerplader.
  For at bedre besejlingsforholdene ombygges den eksisterende mole mod syd, for herved at gøre sejlløbet bredere.
  Molehovederne udføres som pælefunderede molehoveder.
  A1 Consult forestår projektering af samtlige konstruktioner og har varetaget begrænset tilsyn i hele anlægsfasen.

  Fakta om projektet
  • 235 m ny kaj med 7,0 m vanddybde
  • Affendring med lastbildæk
  • 2 pælefunderede molehoveder
  • Nyttiggørelse af uddybningsmængder
  • Ny asfaltbelægning i hele bagarealet

  Kunde
  Næstved Havn
  Periode
  2013 – 2015
  Anlægssum
  13 mio. kr. ekskl. moms

2014
 • HORSENS HAVN, KAJ 18

  KUNDE: Horsens Havn
  Customer: Horsens Havn

  Se case

  View case

  HORSENS HAVN, KAJ 18

  image_pdfimage_print

  Horsens Havn har besluttet at forlænge den eksisterende kajvæg på nordsiden af pieren for hermed at skabe bedre rammer for havnens kunder.

  A1 Consult har forestået detailprojektering af alle konstruktionselementer. Entreprisen indeholder etablering af 200 meter kajanlæg med en vanddybde på 7,0 meter. Indfatningen udføres som forankret stålspunsvæg, forankret til en ankervæg. Grundet dårlige jordbundsforhold, udføres væggen med forankring i 2 niveauer. Den nye kaj skal kunne anvendes til tungt gods, og kajen etableres derfor med en pælefunderet aflastningsplade langs hele kajstrækningen. Aflastningspladen er udført med en topkote i terræn.

  Fakta om projektet
  • 200 meter ny kaj
  • 7,0 meter vanddybde
  • Forankring i 2 niveauer til ankervæg
  • 6 meter pælebåret betonaflastningsplade i kajens fulde længde
  • 26 meter lange betonpæle grundet meget bløde jordbundsforhold

  Kunde
  Horsens Havn
  Periode
  2013 – 2014
  Anlægssum
  Ukendt

  2014
 • KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

  KUNDE: Naturstyrelsen
  Customer: Naturstyrelsen

  Se case

  View case

  KALVØ HAVN, KAJRENOVERING

  image_pdfimage_print

  Kalvø Havn beliggende i Genner Bugt er en mindre havn, der primært benyttes til lystbådesejlads. Dele af havnen var stærkt nedslidt og en renovering var dermed nødvendig.
  A1 Consult forestod projektering af ny stålspunsvæg med tilhørende forankring og aptering. Bagarealet blev hævet, og kajgadens belægning blev udført med betonbelægningssten.
  Det resterende bagareal blev belagt med stabilgrus.
  Det eksisterende stenglacis mod øst blev nedbrudt og ombygget til en traditionelt fremtidssikret stenskråning.
  For at kunne optage lystbåde i havnen, blev der etableret en pælebåret aflastningsplade i terræn til placering af lastbilkranerne.

  Fakta om projektet
  • 35 meter ny azobébeklædt stålspuns
  • Forankring med ankerplader
  • Ombygning af stenglacis til traditionel stenskråning
  • Aflastningsplade for optag af både

  Kunde
  Naturstyrelsen
  Periode
  2014
  Anlægssum
  2 mio. kr. ekskl. moms

2013
 • RANDERS HAVN, TILSTANDSVURDERINGER

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  Se case

  View case

  RANDERS HAVN, TILSTANDSVURDERINGER

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har udført flere større tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for Randers Havn. Disse giver Randers Havn et skarpt overblik over de løbende omkostninger og er dermed en
  vigtig del af den løbende planlægning.
  Arbejdet omfatter gennemgang af konstruktioner over og under vand, vurdering af vedligeholdelsesarbejder og reparationsprojekter, tykkelsesmålinger af stålkonstruktioner, tilstandsvurdering og en 5-års vedligeholdelsesplan.
  Herunder gennemgang af:
  • 3 km industrikaj
  • 36 stk. bundfaste for- og bagmærker
  • Randers Lystbådeklubber i og omkring Randers Havn, i alt 7 Bygherrerådgivningen er i hele projektforløbet foregået i en tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

  Fakta om projektet
  Tilstandsvurdering og 5-års vedligeholdelsesplaner for:
  • Randers Havn
  • Randers Havns sejlmærker
  • Lystbådeklubber omkring Randers Havn

  Kunde
  Randers Havn
  Periode
  5 års intervaller, 2004, 2009 og 2013
  Anlægssum
  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter

  2013
 • FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

  KUNDE: Faaborg Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg Midtfyn Kommune

  Se case

  View case

  FAABORG MIDTFYN KOMMUNE, KLINTEN STRANDPARK

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har som bygherrerådgiver assisteret Faarborg Midtfyn Kommune med fornyelsen af Klinten Strandpark beliggende ved Hotel Klinten i den sydøstlige del af Faaborg Havn med udsigt til Faaborg Fjord. A1 Consult har varetaget myndighedsbehandlingen og projekteringen. De eksisterende konstruktioner er integreret i den nye strandpark.
  Entreprisen har hovedsageligt karakter af renovering, hvor bl.a. de eksisterende stenhøfder udbygges med en ny tæt overbygning, for sikring mod sedimenttransport.
  Den eksisterende strand udbygges med 10 meter, svarende til forlængelsen af den østlige høfde.
  Eksisterende badebro og stenkiste hæves og etableres med nye overbygninger i tropisk træ. Stenkisten får nye indfatninger i tropisk træ.

  Fakta om projektet
  • Renovering af eksisterende anlæg
  • Sandfodring
  • Kystsikring

  Kunde
  Faaborg Midtfyn Kommune
  Periode
  2012 – 2013
  Anlægssum
  2,4 mio. kr.

 • KALUNDBORG KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING AF 4 HAVNE

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Se case

  View case

  KALUNDBORG KOMMUNE, TILSTANDSVURDERING AF 4 HAVNE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har udført tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner for henholdsvis Havnsø Havn, Røsnæs Havn, Sejerø Havn
  og Nekselø Havn. Tilstandsvurderingerne og vedligeholdelsesplanerne giver Kalundborg Kommune et overblik over de løbende drift- og vedligeholdelsesomkostninger der må forventes, hvilket er en vigtig del af den løbende planlægning i Kommunen med hensyn til budgetlægning af de løbende driftsudgifter.

  Arbejdet omfatter en visuel gennemgang over vand af samtlige konstruktioner og en gennemgang med dykker på udvalgte strækninger under vand. Under vand blev der desuden foretaget tykkelsesmåler på stålspunsvægge.

  Bygherrerådgivningen er i hele projektforløbet foregået i en tæt dialog med havnen. Efterfølgende er flere af reparationsprojekterne udbudt i licitation.

  Fakta om projektet
  Tilstandsvurdering og en 5 års vedligeholdelsesplan for følgende havne:
  • Havnsø Havn
  • Røsnæs Havn
  • Sejerø Havn
  • Nekselø Havn

  Kunde
  Kalundborg Kommune
  Periode
  2013 (5 års intervaller)
  Anlægssum
  Afhænger af igangsatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter

 • VEJLE KOMMUNE, KLUBØEN I VEJLE

  KUNDE: Vejle Kommune
  Customer: Vejle Kommune

  Se case

  View case

  VEJLE KOMMUNE, KLUBØEN I VEJLE

  image_pdfimage_print

  Vejle Kommune har besluttet at etablere faciliteter til de maritime klubber i Vejle i form af en ny pælebåret klub-ø.
  A1 Consult er underrådgiver til TRANSFORM arkitekter.
  A1 Consult varetager detailprojektering af alle øens bærende konstruktionselementer samt maritime detaljer som kantafslutninger, forbindelsesveje i form af broer og ramper til flydepontoner.

  Øens bærende system opbygges som et pæle- og bjælkesystem bestående af armerede betonpæle afsluttet med et in situ betondæk. Formålet med Klubøen er, at skabe et rekreativt miljø hvor brugerne har mulighed for at komme helt tæt på Vejle Fjord.

  Fakta om projektet
  • Brodæk på 2.000 m2
  • Pæle- og bjælkesystem af beton udføres som 200 mm filigrandæk
  • Ø med et maritimt udtryk hvor områdets klubber samles

  Kunde
  Vejle Kommune
  Periode
  2011 – 2013
  Anlægssum
  34 mio. kr. ekskl. moms

 • ØER MARITIME FERIEBY, NY STENMOLE

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  Se case

  View case

  ØER MARITIME FERIEBY, NY STENMOLE

  image_pdfimage_print

  Indsejlingen til slusen ved Øer Maritime ferieby sker via en kanal, hvor der er et stort tilsandingsproblem.
  A1 Consult har som bygherrerådgiver forestået projektering og tilsyn af den ydre kanal, renoveringen af lystbådehavnen samt udbygning af ydermolen ved indsejlingen til Øer Maritime Ferieby. Øer Maritime Ferieby har hvert år siden den blev grundlagt afholdt store vedligeholdelsesudgifter til oprensning af indsejlingen for at muliggøre skibenes adgang til Øer Maritime Havn.
  I 2010 – 2013 er ydermolerne ved indsejlingen til sluseanlægget udbygget for minimering af tilsandingen af indsejlingskanalen.

  Fakta om projektet
  • Udvidelse af den ydre mole med ca. 600 meter
  • Myndighedsbehandling og detailprojektering
  • Tilsyn og byggeledelse

  Kunde
  Byggeselskabet Mogens de Linde
  Periode
  2009 – 2013
  Anlægssum
  15 mio. kr. ekskl. moms

 • RANDERS HAVN, OPRENSNING AF HAVN OG FJORD

  KUNDE: Randers Havn
  Customer: Randers Havn

  Se case

  View case

  RANDERS HAVN, OPRENSNING AF HAVN OG FJORD

  image_pdfimage_print

  For at opretholde en sikker sejllads ind til Randers Havn, er der hvert femte år behov for en oprensning af havnen såvel som fjorden.
  Oprensningen opdeles i 2 entrepriser, hvor entreprise 1 omhandlede oprensning af ca. 225.000 m3 sediment i Randers Fjord som deponeres i Randers Havns spulefelter.
  Entreprise 2 omhandlede oprensning af ca. 75.000 m3 sediment ved indsejlingen til Randers Fjord (Barren), som klappes på godkendt klapplads.

  A1 Consult har som bygherrerådgiver forestået al myndighedsbehandling, koordinering med søopmåler samt forestået udbud, licitation og kontrahering.
  A1 Consult har desuden forestået tilsyn og kontrol af oprensningsmængder i udførelsesfasen.

  Fakta om projektet
  • Oprensning af 225.000 m3 sediment i Randers Havn og Fjord
  • Oprensning af 75.000 m3 sediment ved Barren

  Kunde
  Randers Havn
  Periode
  2013 (5 års intervaller)
  Anlægssum
  20 mio. kr. ekskl. moms

 • KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

  KUNDE: Hoffmann og Københavns Kommune
  Customer: Hoffmann og Københavns Kommune

  Se case

  View case

  KØBENHAVNS HAVN, REDMOLEN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har i totalentreprise med Hoffmann A/S forestået detailprojektering og etablering af en ny kanal på tværs af Redmolen i Københavns Havn.
  Totalentreprisen indeholder etablering af 140 meter kajanlæg for etablering af ny kanal med en vanddybde på 2,5 meter. Indfatningens topkote er
  +0,8 à +3,3 meter, og væggen forankres med betonankerplader. Omkring den nye kanal etableres der 260 meter spunsvæg for jordoprensning. Spunsen etableres som fri spuns, dimensioneret for et udgravningsniveau i kote +1,5 meter.

  A1 Consults arbejde har bestået i detailprojektering af alle midlertidige og permanente kajindfatninger. Alle indfatningerne er udført som stålspunsvægge.

  Fakta om projektet
  • Renovering af bydel
  • Jordoprensning og grundvandssænkning
  • Etablering af ny kanal
  • 400 meter spunsvægge

  Kunde
  Hoffmann og Københavns Kommune
  Periode
  2012 – 2013
  Anlægssum
  30 mio. kr. ekskl. moms

 • KALUNDBORG KOMMUNE, OMBYGNING AF FÆRGELEJER

  KUNDE: Kalundborg Kommune
  Customer: Kalundborg Kommune

  Se case

  View case

  KALUNDBORG KOMMUNE, OMBYGNING AF FÆRGELEJER

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har for Kalundborg Kommune detailprojekteret og ført tilsyn på ombygningen af Havnsø, Nekselø og Sejerø
  havne i forbindelse med indsætning af en ny færge.
  Fra Havnsø drives besejlingen til Sejerø og Nekselø. Øerne der ligger i Sejerøbugten ud for Sjællands nordvestkyst har tilsammen 450 indbyggere. I Havnsø er der projekteret en ny broklap samt ledeværker og opgraderet anslagsfendere.
  På Nekselø omfatter arbejderne en ny broklap og tilhørende betonplatform, anslagsfendere og ledeværker, ny
  bølgeskærm, ny bølgebryder udført som stenkastning, nyt molehoved samt udvidelse af anløbsbroen.
  På Sejerø er en eksisterende broklap forlænget og ledeværker samt anslagsfendere er opgraderet.

  Fakta om projektet
  • Nye broklapper vejer hver 10 tons
  • Bølgebryder giver mere rolige anløbsforhold på Nekselø
  • Ombygning blev udført på 3 måneder

  Kunde
  Kalundborg Kommune
  Periode
  2013
  Anlægssum
  10 mio. kr. ekskl. moms

 • TANGE SØ, DANMARKS LÆNGSTE STIBRO

  KUNDE: MT Højgaard og Vejdirektoratet
  Customer: MT Højgaard og Vejdirektoratet

  Se case

  View case

  TANGE SØ, DANMARKS LÆNGSTE STIBRO

  image_pdfimage_print

  Totalrådgiver for MT Højgaard ved etableringen af Danmarks længste stibro for gående, cyklende og ridende trafik.
  Totalentreprisen indeholder 300 meter stibro, der er etableret hen over Tange Sø langs hovedvej 26 mellem Aarhus
  og Viborg.
  Broen er opført på betonpæle med et betondæk opbygget af elementer i spændbeton på 12 meter. Dækket har en kostet overflade og et rækværk i galvaniseret stål.
  Langs stibroen er der to platforme med borde- og bænkesæt hvortil der er direkte adgang fra en nærtliggende rasteplads.

  A1 Consult har forestået design af broens bærende system, pælefunderingen, samt detaljer omkring rækværk og tilslutninger i land.

  Fakta om projektet
  • Danmarks længste stibro på 300 meter
  • Pæle- og bjælkesystem af beton
  • Platform med bord og bænkesæt

  Kunde
  MT Højgaard og Vejdirektoratet
  Periode
  2013
  Anlægssum
  7 mio. kr. ekskl. moms

2012
 • ÅRHUS HAVN, LIGHT*HOUSE

  KUNDE: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard
  Customer: Moe & Brødsgaard og MT Højgaard

  Se case

  View case

  ÅRHUS HAVN, LIGHT*HOUSE

  image_pdfimage_print
  2012
 • UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  KUNDE: Randers Kommune
  Customer: Randers Kommune

  Se case

  View case

  UDBYHØJ NORD, NY LYSTBÅDEHAVN

  image_pdfimage_print
 • FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE, SØBYLEJET I FAABORG

  KUNDE: Faaborg-Midtfyn Kommune
  Customer: Faaborg-Midtfyn Kommune

  Se case

  View case

  FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE, SØBYLEJET I FAABORG

  image_pdfimage_print
 • SUNDBY MORS HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  KUNDE: Morsø Kommune
  Customer: Morsø Kommune

  Se case

  View case

  SUNDBY MORS HAVN, HAVNEUDVIDELSE

  image_pdfimage_print
2011
 • AARHUS SEJLKLUB, NY BRYGGE

  KUNDE: Aarhus Sejlklub
  Customer: Aarhus Sejlklub

  Se case

  View case

  AARHUS SEJLKLUB, NY BRYGGE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har været bygherrerådgiver for Aarhus Sejlklub i forbindelse med etableringen af en ny brygge ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn.
  Bryggen er udført i forbindelse med Europamesterskaberne i sejlads til sommeren 2011.
  Bryggen er opdelt i to strækninger på hhv. 125 meter og 45 meter og er udført med dæk og underbygning i azobé og funderet på stålpæle.
  A1 Consult har bistået med detailprojektering, udbud og licitation samt tilsyn i udførelsesfasen.

  Fakta om projektet
  • Etablering af 170 meter brygge i azobé

  Kunde
  Aarhus Sejlklub
  Periode
  2011
  Anlægssum
  2,5 mio. kr. ekskl. moms

  2011
 • DOKPROJEKT, HANSTHOLM HAVNEFORUM

  KUNDE: Hansthom Havneforum
  Customer: Hansthom Havneforum

  Se case

  View case

  DOKPROJEKT, HANSTHOLM HAVNEFORUM

  image_pdfimage_print

  Dokkapaciteten i Hanstholm Havn er overskredet og de voksende skibsstørrelser kan ikke serviceres i havnen.
  Dette har betydet, at man må afvise faste kunder, og servicevirksomhederne er begrænsede i, hvilke opgaver der kan bydes på.
  Flydedokken står overfor omfattende service og vedligeholdelse, såfremt den skal holdes i drift.

  A1 Consult har for Hanstholm Havneforum udarbejdet ansøgning/handlingsplan for et dokprojekt, hvor mulighederne for etablering af et nyt dokanlæg i Hanstholm Havn undersøges.
  Der er i rapporten beskrevet to løsninger for opgradering af det nuværende dokanlæg: en ny flydedok i den eksisterende havn samt en ny tørdok i den nye havn. Undersøgelsen indeholder ligeledes en markedsundersøgelse af hvordan det nordiske nærområde ser ud mht. konkurrerende dokanlæg.

  Fakta om projektet
  • Fastsættelse af krav til et nyt dokanlæg
  • Undersøgelse og anlægsoverslag af ny tørdok i den ny havn
  • Undersøgelse og anlægsoverslag af ny flydedok i den gamle havn
  • Vurdering af den forventede vækst og udvikling ved de to løsninger
  • Markedsundersøgelse af det nordiske nærområde

  Kunde
  Hanstholm Havneforum
  Periode
  2011
  Anlægssum
  Ikke relevant

 • VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

  KUNDE: Bornholms Regionskommune
  Customer: Bornholms Regionskommune

  Se case

  View case

  VANG PIER, OMBYGNING AF STENMOLE

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har på vegne af Bornholms Regionskommune udarbejdet skitseprojekt for renoveringen af stenmolerne på Vang Pier.
  Vang Pier ønskes anvendt til en rekreativ turisthavn. Der er derfor udarbejdet et skitsedesign for Vang Pier. I denne forbindelse fremkommer en stor mængde overskudssten, som blev anvendt til renovering og ombygning af en række omkringliggende havne på Bornholm.
  Der er i skitseprojektet foretaget en vurdering og optimering af hældningerne på moler, kronekoter, bølgeforhold og bredden på stenhaven.

  Fakta om projektet
  • Skitseprojektering og optimering af stenmoler
  • Vurdering af designforudsætninger

  Kunde
  Bornholms Regionskommune
  Periode
  2011
  Anlægssum
  80 mio. kr. ekskl. moms
  (Indeholdte også ombygning af en række nærtliggende havne)

 • JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  KUNDE: Juelsminde Havn & Marina
  Customer: Juelsminde Havn & Marina

  Se case

  View case

  JUELSMINDE HAVN & MARINA, NY ØSTHAVN

  image_pdfimage_print
2010
 • HJERTING STRANDPROMENADE

  KUNDE: Esbjerg Kommune og NIRAS
  Customer: Esbjerg Kommune og NIRAS

  Se case

  View case

  HJERTING STRANDPROMENADE

  image_pdfimage_print

  Esbjerg Kommune har i samarbejde med Realdania etableret en ny strandpromenade ved Hjerting, nord for Esbjerg.
  A1 Consult har i den forbindelse bistået som underrådgiver for NIRAS.
  Projektet indebar etableringen af 660 meter træpromenade langs stranden. Træpromenaden er udført i tropisk træ og “foldes op”
  flere steder i forløbet, så den kan bruges som siddeplint.
  For at skabe et sammenhæng med stranden etableres handikapvenlige ramper samt flere trappenedgange.
  Strandpromenaden er udført med forskellige nedslag for brugerne f.eks. klatrepæle, en flydende havplatform og en havpool, som ved
  højvande er omsluttet af vand og ved lavvande fremstår som en swimmingpool.

  Fakta om projektet
  • 660 meter ny strandpromenade i tropisk træ
  • Trappe og handikapvenlige ramper der giver adgang til stranden
  • Klatre- og aktivitetspæle
  • Havplatform
  • Havpool placeret i strandkanten

  Kunde
  Esbjerg Kommune og NIRAS
  Periode
  2007 – 2010
  Anlægssum
  22,5 mio. kr. ekskl. moms

  2010
2009
 • ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

  KUNDE: Byggeselskabet Mogens de Linde
  Customer: Byggeselskabet Mogens de Linde

  Se case

  View case

  ØER MARITIME FERIEBY, NY LYSTBÅDEHAVN

  image_pdfimage_print

  A1 Consult har for byggeselskabet Mogens de Linde bistået med bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af lystbådehavnen ved Øer Maritime Ferieby.
  Entreprisen indeholdt renoveringen af 250 bådpladser og etableringen af 50 nye. Yderligere er de ydre kanaler rundt om øerne blevet udvidet, og moleanlægget ved indsejlingen er udbygget for
  at mindske tilsandingen af indsejlingen.
  A1 Consult har forestået detailprojekteringen af lystbådehavnen herunder alt aptering samt udbygning af kanaler, indsejling og moler. A1 Consult har ligeledes stået for tilsynet i hele udførelsesfasen.

  Fakta om projektet
  • Udvidelse af den ydre kanal
  • Renovering af ca. 250 bådpladser
  • Etablering af ca. 50 nye bådpladser med nye broer
  • Udbygning af moleanlæg

  Kunde
  Byggeselskabet Mogens de Linde
  Periode
  2007 – 2009
  Anlægssum
  15 mio. kr. ekskl. moms

  2009